Algemene voorwaarden

Deze algemene Voorwaarden zijn opgesteld op 08-06-2020

1 | Definities

 1. VDH: de Vennootschap Onder Firma VDH Specialistische Reiniging, gevestigd aan de Expeditieweg 8-09 te Boven-Leeuwen.
 2. Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die aan VDH Specialistische Reiniging een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
 3. Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe aan VDH opdracht is gegeven of die door VDH uit andere hoofde worden verricht, dit alles zoals vermeld in de Overeenkomst c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder Werkzaamheden wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en / of het uitvoeren van specialistische reiniging van uiteenlopende aard voor bedrijven en particulieren.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst terzake van het verrichten van de werkzaamheden die tussen VDH en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.

 

2 | Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van VDH en op alle overeenkomsten die VDH sluit met de Opdrachtgever, inclusief overeenkomsten op afstand.
 2. VDH stelt deze algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van een overeenkomst aan de Opdrachtgever ter hand. Indien de overeenkomst met VDH langs elektronisch weg tot stand komt dan stelt VDH haar algemene voorwaarden op een zodanige wijze aan de Opdrachtgever ter beschikking dat deze door hem kunnen worden opgeslagen en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve

van latere kennisneming. Van de algemene voorwaarden van VDH kan tevens kennis worden genomen via de website van VDH Op verzoek van de Opdrachtgever zal VDH haar algemene voorwaarden tevens langs elektronische weg of op andere wijze toezenden aan de Opdrachtgever.

 1. Door een Overeenkomst aan te gaan met VDH erkent de Opdrachtgever bekend te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te zijn.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een andere partij dan VDH wordt door VDH uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Als een artikel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan zal het betreffende artikel worden vervangen door een artikel dat inhoudelijk gezien zo dicht als mogelijk bij het oorspronkelijke artikel ligt. De overige artikelen van deze algemene voorwaarden blijven dan onverminderd van kracht.
 4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden binden VDH slechts als deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn vastgelegd.

 

3 | Aanbiedingen

 1. Elke aanbod van VDH, in welke vorm dan ook, wordt geheel vrijblijvend gedaan en bindt haar niet, tenzij door VDH in het aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien de partij aan wie het aanbod is gericht het aanbod van VDH in dat geval niet tijdig aanvaardt, dan vervalt het aanbod van VDH direct en automatisch na het verstrijken van de betreffende termijn.
 2. Mondelingen toezeggingen verbinden VDH slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door VDH aan de Opdrachtgever zijn bevestigd.
 3. Elk aanbod VDH bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Opdrachtgever mogelijk te maken. Als VDH gebruik maakt van afbeeldingen dan streeft zij er naar om daarmee een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Werkzaamheden te geven. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden VDH niet.
 4. Een samengesteld aanbod verplicht VDH niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Een aanbod van VDH geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 

4 | Prijzen

 1. De door VDH op haar website of op andere wijze genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. De door VDH genoemde prijzen luiden in Euro’s.
 3. Alle door VDH genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is VDH niet aansprakelijk.
 4. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium van VDH worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren en de alsdan bij VDH gehanteerde uurtarieven.
 5. VDH behoudt zich het recht voor om stijging van één of meer van de kostenelementen (waaronder ook, doch niet uitsluitend wordt verstaan lonen en sociale premies) aan Opdrachtgever door te berekenen. Een zodanige prijsverhoging zal minimaal 30 dagen voorafgaand aan de datum waarop zij voor het eerst van toepassing zal zijn, schriftelijk door VDH aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
 6. Onverminderd het voorgaande is VDH steeds gerechtigd alle verhogingen in heffingen, belastingen, invoerrechten, accijnzen en wisselkoersen direct door te berekenen aan Opdrachtgever.

 

5 | Inhoud overeenkomst

 1. De inhoud van de Overeenkomst is gebaseerd op de bij opname van de werkzaamheden door de Opdrachtgever aangewezen of opgegeven ruimtes, objecten, inventaris en hoeveelheden.
 2. Bij twijfel over de inhoud van de Overeenkomst, wordt de offerte dan wel opdrachtbevestiging van VDH geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Indien Opdrachtgever de inhoud van de Overeenkomst of de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven op enig moment wenst te wijzigen, zal VDH hieraan tegemoet komen, indien en voor zover dit, naar haar oordeel, redelijkerwijs mogelijk is. Worden de bedoelde wijzigingen door Opdrachtgever niet schriftelijk maar mondeling opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de wijzigingen schriftelijk door VDH zijn bevestigd.
 4. Indien een wijziging in de Overeenkomst als bedoeld in artikel 5.4, welke door VDH is geaccepteerd, hogere kosten veroorzaakt dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden deze hogere kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Eventuele instructies van de Opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
 6. VDH behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 7. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden wijzigen, is VDH gerechtigd in overleg met Opdrachtgever een prijsaanpassing door te voeren.

 

6 | Duur overeenkomst

 1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, worden Overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde duur.
 2. Een Overeenkomst voor onbepaalde duur kan door Opdrachtgever en VDH schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tegen het einde van een maand, waarbij niet eerder kan worden opgezegd dan tegen een datum waarop de desbetreffende Overeenkomst tenminste twaalf maanden heeft geduurd; deze opzegging geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
 3. Een Overeenkomst voor bepaalde duur wordt, tenzij deze bij aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tegen het einde van de looptijd is opgezegd (opzegging tegen een eerder tijdstip is niet mogelijk), stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd. Een aldus stilzwijgend verlengde Overeenkomst kan door Opdrachtgever en VDH schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, tegen het einde van een maand; deze opzegging geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

7 | Levering en uitvoering van de opdracht

 1. VDH zal een termijn van oplevering en / of uitvoering zo nauwkeurig als mogelijk inschatten, doch deze kan enkel worden beschouwd als een schatting en nimmer als een fatale termijn.
 2. Indien een opdracht dient te worden bespoedigd kan door VDH overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. VDH is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien dat naar de mening van VDH een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. VDH zal de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het selecteren van deze derden.
 4. Indien Opdrachtgever materialen of gereedschappen van VDH, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij diefstal, vermissing of beschadiging heeft VDH het recht de nieuwwaarde van de desbetreffende materialen en/of gereedschappen aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Dat

geldt enkel niet in het geval van beschadiging van materialen en / of gereedschappen: (I) door onoordeelkundig gebruik door werknemers van Opdrachtnemer of (II) door slijtage als gevolg van normaal gebruik.

 1. Opdrachtgever zal de voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken / faciliteiten, zoals elektriciteit, gas en water gratis beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

 

8 | Klachten

 1. Een klacht over de Werkzaamheden van VDH of een door haar ingeschakelde derde dient steeds schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de desbetreffende Werkzaamheden aan VDH kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de betreffende klacht niet ontvankelijk is en niet meer in behandeling zal worden genomen.
 2. Eventuele tekortkomingen in (een deel van) de door VDH geleverde Werkzaamheden geven Opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
 3. Een klacht ten aanzien van bepaalde Werkzaamheden van VDH of een door haar ingeschakelde derde geeft de Opdrachtgever niet het recht om zijn of haar betalingsverplichtingen jegens VDH op te schorten.

 

9 | Aansprakelijkheid

 1. VDH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Behoudens opzet of grove schuld door VDH of een van haar leidinggevenden, is VDH enkel aansprakelijk voor directe schade en is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar, te vermeerderen met het eigen risico. Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van VDH plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van VDH beperkt tot maximaal het door VDH aan de betreffende Opdrachtgever gefactureerde bedrag.
 3. In geen geval is VDH aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- en / of indirecte schade, waaronder, maar niet beperkt tot winst- en omzetderving, gemist rendement en immateriële schade. VDH is tevens niet aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan handelen of nalaten van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever ingeschakelde derde.
 4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die de Opdrachtgever jegens VDH heeft, dienen op straffe van verval binnen één jaar en een dag na het moment waarop deze ontstaan dan wel de Opdrachtgever daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk door VDH te zijn ontvangen.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart VDH voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij (en voor zover) de schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van VDH of haar leidinggevenden.

 

10 | Eigendomsvoorbehoud

 1. VDH behoudt zich de eigendom voor van alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan, waaronder tevens de eventueel verschuldigde rente en kosten. Tevens geldt de voorbehouden eigendom ter zake van vorderingen die VDH jegens de Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens VDH uit de overeenkomst of zodanige overeenkomsten tussen partijen gesloten.
 2. Indien en zolang op de producten een eigendomsvoorbehoud rust, is het de Opdrachtgever niet toegestaan deze producten te vervreemden dan wel enig beperkt recht daarop te vestigen, anders dan in de (eventuele) normale uitoefening van zijn bedrijf.
 3. De Opdrachtgever heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallen producten en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder in ieder geval begrepen een inboedelverzekering die risico’s dekt tegen o.a. brand, diefstal, ontploffing en waterschade.
 4. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met VDH afgesloten overeenkomst, of indien VDH goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met VDH gesloten overeenkomst, is VDH te allen tijde bevoegd om de aan de Opdrachtgever geleverde producten terug te nemen, weg te (laten) halen en elders op te slaan. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dat recht indien (I) de Opdrachtgever surséance van betaling of faillissement heeft aangevraagd, (II) het faillissement van de Opdrachtgever wordt / is aangevraagd of (III) de Opdrachtgever een betalingsregeling met één of meer crediteuren treft. Voor het geval VDH haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan VDH, of een door haar aan te wijzen derde partij, om al die plaatsen te betreden waar die producten die eigendom zijn van VDH zich bevinden en die producten terug te nemen.
 5. Alle kosten met betrekking tot de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud, waaronder mede begrepen de kosten van vervoer en opslag, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. In het geval VDH haar eigendomsvoorbehoud heeft uitgeoefend, is VDH te allen tijde gerechtigd, maar niet verplicht, om de producten aan een derde te verkopen, en zal de Opdrachtgever door VDH worden gecrediteerd voor de door VDH te bepalen waarde van de producten in het economisch verkeer, dan wel de netto verkoopwaarde, welk bedrag van beide het laagste is, verminderd met alle voor de terugname gemaakte kosten, onverminderd het recht van VDH op vergoeding van de uit de tekortkoming van de Opdrachtgever voor VDH voortvloeiende schade.

 

11 | Betaling

 1. Indien de Opdrachtgever een mondelinge of schriftelijke opdracht geeft aan VDH dan ontstaat daardoor een betalingsverplichting voor de Opdrachtgever.
 2. Betaling door de Opdrachtgever dient te geschieden binnen de tussen VDH en de Opdrachtgever overeengekomen betalingstermijn. Indien er geen andere betalingstermijn is overeengekomen dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, zijnde de vervaldag. In het geval van niet tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 3. De Opdrachtgever is vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd over het factuurbedrag van 1,0% per maand.
 4. Betaalt de Opdrachtgever niet tijdig dan zal VDH de Opdrachtgever via een sommatiebrief 14 dagen de tijd geven om alsnog te betalen. Blijft volledige betaling daarna nog steeds uit dan is de Opdrachtgever ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 5. VDH is gerechtigd om ontvangen betalingen eerst aan te wenden voor het voldoen van de vervallen rente en buitengerechtelijke incassokosten, alvorens over te gaan tot het aanwenden van de betalingen voor betaling van de hoofdsom.
 6. Als de Opdrachtgever met betrekking tot een deel van zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan VDH verschuldigde direct opeisbaar. Dat geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet zijn vervallen.
 7. Indien naar oordeel van VDH daartoe redenen zijn dan is zij te allen tijde gerechtigd om te vorderen dat de Opdrachtgever (een gedeelte) vooruit betaalt of deugdelijke zekerheid voor betaling stelt. Bij gebreke daarvan heeft VDH het recht om de levering op te schorten of om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen dan reeds door VDH aan de Opdrachtgever is geleverd wordt dan terstond opeisbaar.
 8. Hetgeen de Opdrachtgever aan VDH verschuldigd is wordt volledig en direct opeisbaar indien de Opdrachtgever (I) dreigt surséance van betaling te verkrijgen of dit verkrijgt, (II) dreigt failliet te gaan of failliet gaat of (III) dreigt toegelaten te worden tot de schuldsanering of daartoe wordt toegelaten.
 9. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt dan is VDH gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties aan die Opdrachtgever op te schorten. De prijs van het geleverde wordt ook in dit geval direct en volledig opeisbaar.Een zakelijke Opdrachtgever is niet gerechtigd om enig bedrag te verrekenen met hetgeen aan VDH dient te worden betaald en / of zich op opschorting te beroepen.

12 | Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken berusten uitsluitend bij VDH of haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze zaken te kopiëren dan wel op andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van VDH of haar licentiegevers of toeleveranciers.

 

13 | Overige voorwaarden

 1. Alle kosten van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde hulp- en/of reinigingsmiddelen, exclusief afvalzakken, zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. VDH is vrij in zijn keuze van hulp en/of reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Bij werkzaamheden aan de buitenzijde van het object c.q. gebouw is het VDH toegestaan kosteloos gebruik te maken van voorzieningen zoals hangsteigers en loopbruggen, voor zover aanwezig.
 3. De Opdrachtgever verplicht zich afsluitbare ruimten, zoals werkkasten voor materiaalopslag, kosteloos ter beschikking te stellen aan VDH.

 

14 | Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen VDH en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door VDH gesloten overeenkomst of aanbieding, offerte, orderbevestiging, levering van producten en / of diensten en facturen van VDH zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien dit niet mogelijk is, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.
Begin met chatten
1
Hallo,

Waarmee kunnen wij je helpen?